New KAS prelims batch starts from 6th August 2018 - For registration Contact: 9686664983/9845512052. Admission Open for Universal School of Admission (B.A & B.com with IAS/KAS Integrated Coaching) Contact - 9686664985/080-46568844

ಬಿಬಿಎನ್‍ಎಲ್, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್‍ಎನ್‍ಎಲ್ ನಡುವೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ

Read More

ಭಾರತವು 2022ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು

Read More

ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೋವಿಯತ್ (ರಷ್ಯಾ) ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು

Read More

ಗುರಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹದುದ್ದೇಶದ

Read More