IAS Prelims and Mains New Batch starts from September 20th 2018 & KAS prelims & Mains New batch starts from 27th September 2018 - For registration Contact: 9686664983/9845512052.

FIRST DIVISION ASSISTANT/SECOND DIVISION ASSISTANT 2017

FIRST DIVISION ASSISTANT/SECOND DIVISION ASSISTANT 2017

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗಿಕರಣ - ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು 507

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ - ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು 551

1. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ: 01-09-2017 
2. ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ ್ಲಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 07-10-2017 ರ ರಾತ್ರಿ 11.45 ಗಂಟೆ. 
3. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 09-10-2017 
ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆಯೊಳಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
 

For more information visit: http://www.kpsc.kar.nic.in/

Comment